Összefoglalás

A projekt célja egyrészt a katalizátor mérgeknek (elsősorban kén és/vagy halogén tartalmú mérgek) ellenálló katalizátorok, másrészt a katalizátor gyártási technológiájának fejlesztése. Előzetes kísérleteink javulást mutattak a katalizátor mérgekkel szembeni ellenállás területén. A fejlesztés során a katalizátor ezen tulajdonság fejlesztjük tovább a katalizátor szerkezetének részletes feltárásával, a katalitikusan aktív struktúrák meghatározásával és célzott kialakításával.

A katalizátorok gyártására jellemzően néhány nagy nemzetközi cég szakosodott és ezek látják el a vegyipart. A gyártókra jellemző magatartás, hogy a katalizátort önmagában nem értékesítik, csak kompletten, technológiával együtt, így a mérnöki szolgáltató és technológiai kivitelező cégek nem tudnak önálló kezdeményezésként katalitikus technológiákat értékesíteni. Jelen projekt célja, hogy saját gyártmányú környezetvédelmi célú katalizátort fejlesszünk, amellyel lehetőség nyílik katalitikus technológiák értékesítésére.

A katalizátor felhasználók oldaláról a teljes folyamat gazdaságosságát a regenerálási és a teljes katalizátor cseréjének gyakorisága határozza meg. Előzetes kísérleteink javulást mutattak a katalizátor mérgekkel szembeni ellenállás területén, különös tekintettel a halogén tartalmú mérgekre, így lehetőség van halogénezett szénhidrogének katalitikus oxidációjára is. Az illékony szerves szennyezők halogén tartalma a légkörbe jutva felelős a légköri csapadék elsavasodásáért.

A katalizátor mérgekkel szembeni ellenállás megnöveli a katalizátorok élettartamát, ezáltal csökkenti a regenerálási ciklus gyakoriságát. Éppen ezért egy megnövelt élettartamú katalizátor csökkenti az üzemeltetési költségeket és gazdaságossá teheti a katalízis használatát olyan helyeken is, ahol ez eddig gazdaságosan nem volt megoldott.

Előzetes eredmények alapján, ezt a fajta katalizátort lehetséges olyan módon gyártani, amely nem igényel költséges high-tech eljárásokat, így a gyártási költségeket csökkenteni lehet.

Jelen projekt eredményeként olyan hazai gyártású katalizátort kívánunk kifejleszteni, amely megnöveli a katalizátor élettartamát, katalizátor mérgekkel szembeni ellenállását, valamint a gyártását a jelenleginél olcsóbbá teszi.

Publikáció

 • Környezetvédelmi célú katalizátor-fejlesztés az Olp-Tech Kft-nél
 • A legjobb technikával a mérgek ellen
 • Kisüzemi méretű kísérleti reaktor
 • Kisüzemi méretű technológia módosítása
 • A Catafilt projekt és eredményei

Környezetvédelmi célú katalizátor-fejlesztés az Olp-Tech Kft-nél

A miskolci székhelyű Olp-Tech Kft. Katalizátor fejlesztése lefedett szennyvízmedencék elszívott levegőjének tisztítására témában innovációs fejlesztés megvalósítását kezdte meg 2014. januárban.

A projekt célja egyrészt a katalizátormérgeknek (elsősorban kén és/vagy halogén tartalmú mérgek) ellenálló katalizátorok kifejlesztése, másrészt a katalizátor gyártási technológiájának kutatása és továbbfejlesztése. Az előzetes kísérletek javulást mutattak a katalizátormérgekkel szembeni ellenállás területén, különös tekintettel a halogén tartalmú mérgekre, így lehetőség van halogénezett szénhidrogének katalitikus oxidációjára is. A kutatási projekt kiterjed a katalizátor e tulajdonságáainak továbbfejlesztésére a katalizátor szerkezetének részletes feltárásával, a katalitikusan aktív struktúrák meghatározásával és célzott kialakításával. A katalizátorok gyártására jellemzően néhány nagy nemzetközi cég szakosodott, amelyek az ipari felhasználókat ellátják. A gyártókra jellemző magatartás, hogy a katalizátort önmagában nem értékesítik, csak kompletten, technológiával együtt, így a mérnöki szolgáltató és technológiai kivitelező cégek nem tudnak önálló kezdeményezésként katalitikus technológiákat értékesíteni. A kutatás piaci indokoltsága, hogy saját gyártmányú környezetvédelmi célú katalizátor kerüljön kifejlesztésre, amellyel lehetőség nyílik katalitikus technológiák értékesítésére.

A katalizátor felhasználóinak oldaláról a teljes folyamat gazdaságosságát a regenerálási és a teljes katalizátor cseréjének gyakorisága határozza meg. A katalizátor mérgekkel szembeni ellenállása megnöveli a katalizátorok élettartamát, a regenerálási ciklus gyakoriságát. Éppen ezért, egy megnövelt élettartamú katalizátor csökkenti az üzemeltetési költségeket és gazdaságossá teheti a katalízis használatát olyan helyeken is, ahol ez eddig gazdaságosan nem volt megoldott.

Előzetes eredmények alapján ezt a fajta katalizátort lehetséges olyan módon gyártani, amely nem igényel költséges high-tech eljárásokat, így a gyártási költségeket csökkenteni lehet.

A projekt öt, egymásra épülő munkaszakaszból áll, melyből az 1. szakasz 2014. június 30-án zárul.

Az első munkaszakasz során a projektben együttműködők kis mennyiségű kísérleti katalizátorokon kutatták, hogy az általuk kiválasztott lehetséges technológia ténylegesen alkalmas lehet mint BAT technológia illékony szerves szennyezőanyagok eltávolítására vagy környezetvédelmi határérték alá szorítására. A kutatáshoz szükséges infrastrukturális környezet tervét, a technológia kiválasztási szempontokat, azok előnyeit, hátrányait, a technológián belüli mozgásteret, annak korlátjait, a lehető legpontosabb mérési eljárásokat és annak módszertanát, valamint eszközeit, a katalizátorgyártási eljárási lehetőségek elméleti módszertanát, a lehetséges alkalmazási környezet iparági elemzését – különös tekintettel a kibocsátási forrásokra –, valamint a legyártani kívánt lehetséges katalizátorok inhibitorokkal szembeni ellenállóképességük elemzését a kutatóintézet szakemberei kutatták és összefoglalták. A feladatokat témakörök szerint kialakított teamek végezték a KwakLab Kutatóintézet Nonprofit Kft. szakmai segítségével. A lehetséges gyártási módszerek jóváhagyását követően kialakították a gyártási környezetet, létrehozva a vegyszerek és gyártási folyamatok biztonságtechnikai követelményeit is figyelembe vevő katalizátorgyártó labort az Olp-Tech kísérleti csarnokrészében.

A kidolgozásra került öt különböző receptúra, melyek alapján legyártottak négy-négy sarzsot, igyekezve a gyártás során betartani a lehető legnagyobb biztonságú reprodukálhatóságot. Az aktív réteg felvitelét követően az összesen legyártott 20 sarzsnál elvégezték a réteg ráégetését a hordozóra. A legyártott katalizátorok átadásra kerültek a KwakLab Kutatóintézet részére, hogy az 1 liter katalizátorkapacitású elemző reaktoron végezze el az alapvető katalizátor aktivitásméréseket, amiből következtettek, hogy melyik lehetséges receptúra szerint érik el a legnagyobb aktivitást és reprodukálhatóságot egy standard VOC esetében. Kiválasztásra került a mérések alapján legkedvezőbbnek mutatkozó receptúra, amelyből legyártottak és kiégettek újabb négy sarzsot. Ezeken a sarzsokon a KwakLab Kutatóintézettel ismetelten elvégeztették a legalapvetőbb aktivitásméréseket.

A szakasz laboratóriumi kutatása során megállapításra került, hogy az irodalmi adatok határértékeit figyelembe véve, az alkalmazott receptúrával már viszonylag alacsony Pd illetve Pd-Pt értékeknél is, ár/érték arányosan megfelelő aktivitási eredményt lehet elérni .

A második munkaszakaszban a munkát az eredeti műszaki ütemterv szerint folytathatják, azzal a kitétellel, hogy a kísérleti reaktor technológiai és konstrukciós tervezését, valamint a reaktor megépítését úgy kell elvégezni, hogy az alkalmas legyen a prioritásként kiválasztott receptúra szerinti katalizátor mellett egy másodikként rangsorolt receptúra szerinti katalizátor katalitikus oxidációs folyamatainak végrehajtására és elemzésére is.

A kísérleti reaktor tervezése és megépítése mellett, tovább folytatják majd új sarzsok legyártása mellett a két legkedvezőbb receptúra szerinti katalizátor labor méréseit, részletesebb, szélesebb spektrumú és módszerű mérésekkel.

A legjobb technikával a mérgek ellen

Fedett szennyvízmedencék elszívott levegôjének tisztítására alkalmas katalizátor fejlesztését végzi az OLP-TECH Kft. A cég célja katalizátor-mérgeknek ellenálló, aktív nemesfém felületû katalizátorok kifejlesztése, valamint a katalizátorok gyártási technikájának továbbfejlesztése.

A fedett szennyvízmedencék tartalmának kezelésekor nemcsak a medence tartalmának, de a levegôjében feldúsult illékony szerves anyagoknak az ártalmatlanítását is el kell végezni. A jelenleg általánosan használt katalizátorok kevésbé ellenállóak a kén- és/vagy halogéntartalmú mérgekkel szemben. Ráadásul az ilyen katalizátorok gyártására, az ipari felhasználók ellátására szakosodott néhány cég nem értékesít önmagában katalizátort, csak komplett rendszereket, így a mérnöki szolgáltató és technológiai kivitelezô cégek nem tudnak saját katalitikus technológiát tervezni, értékesíteni. Részben ezt a piaci rést akarja kihasználni az OLP-TECH Kft. A cég mérnökei egy sorozatgyártásra alkalmas, olcsón üzemeltethetô környezetvédelmi berendezést szeretnének létrehozni a CATAFILT névre keresztelt technológia alapján, amelyet saját gyártókapacitásukban tudnak elôállítani és beépíteni. A miskolci székhelyû vállalkozás olyan környezetvédelmi BAT-technológia (Best Available Technology, azaz a legjobb elérhetô technika) kifejlesztését tûzte ki célul, amely illékony szerves anyagok eltávolítására szolgál katalitikus oxidációs eljárással, ún. fixágyas katalizátor elhelyezéssel. A konkrét cél olyan, palládium és/vagy platina felületû katalizátor kifejlesztése, amely a jelenleg használtaknál jobban ellenáll a mérgeknek, így élettartama jelentôsen nô, ezzel csökkentve az üzemeltetési költségeket. Így olyan helyeken is gazdaságossá válik a felszerelése, ahol korábban nem használtak ilyet, ezáltal a környezet terhelése is csökken. Ráadásul az elôzetes eredmények alapján az újfajta katalizátor elôállítása is egyszerûbb lehet, ezzel csökken a gyártási költség, végsô soron pedig a termék eladási ára. A projekt öt, egymásra épülô munkaszakaszból áll. 2014 elsô félévében – ahogy arról a Lombik 2014. júniusi számában hírt adtunk – laboratóriumi körülmények között, a KwakLab Kutatóintézet bevonásával katalizátorgyártási receptúrákat kutattak és fejlesztettek. Definiálták a lehetséges eljárásokat, majd a labormennyiségben elôállított öt különbözô receptúra szerint legyártott négy-négy sarzson a katalizátor aktivitásméréseit végezték el. A mérések elemzése alapján kiválasztották azt a két receptúrát, amelyekkel a következô munkaszakaszban áttértek a gyártási kísérletekre. A második félévben következô munkaszakaszban meghatározták a legmegfelelôbb katalitikus oxidációs technológiát. Az eljárás véglegesítése egyben azt jelentette, hogy elkészült a laborméretû technológia folyamatábrája, az ún. P&ID. Ez meghatározta a technológiai készülékeket, és a katalizátor elemzési igényeinek leginkább megfelelô mérés- és szabályozástechnikai megoldásokat. A P&ID véglegesítése után kezdôdhetett az ellenôrzô kísérletekhez szükséges tervezés. Elkészítették az egy liter hasznos katalizátor-térfogatú fixágyas reaktor és a levegô-levegô hôcserélô készülék terveit, megtervezték az áramlási keresztmetszeteket és a hozzátartozó technológiai csövezést, valamint a mérôszakaszokat. Megtervezték a szennyezésadagoló rendszert és méréstechnikáját, illetve a levegôellátó rendszert. Meghatározták a méréstechnikai, irányítástechnikai és a folyamatmegjelenítô rendszert és ezek elemeit. A terveket a KwakLab Kutatóintézet ellenôrizte, majd a kiviteli terveket a tervzsûri jóváhagyta.

A véglegesített kiviteli tervek alapján elkezdôdhetett a gyártás. Legyártották valamennyi, korábban megtervezett berendezést, beszerelték és bekötötték a méréstechnikai elemeket. Megírták a PLC-mérés szabályozás- és vezérléstechnikai szoftverének programját, majd megalkották a folyamatmegjelenítô rendszert, és a kettôt összekapcsolták. Ezzel elérték a mechanikai komplettségi állapotot. Elvégezték és jegyzôkönyvezték a biztonságtechnikai méréseket. Mindezek után beüzemelték a laboratóriumi méretû technológiát a szükséges szoftverkorrekciók elvégzésével együtt, majd a kutatóintézeti munkatársak segítségével próbaüzemi kísérleteket végeztek mintakatalizátorral és gázeleggyel. A tervezés és gyártás mellett további katalizátorokat gyártottak a két legjobbnak ítélt receptúra szerint. A legyártott katalizátorokon a KwakLab három különbözô szennyezôvel végzett méréseket. Végül a mérési eredmények alapján definiálták a katalizátor végleges gyártási receptúráját. A munkaszakasz végén a laboratóriumi technológia tapasztalatai alapján elkezdték a kisüzemi méretû, telepíthetô berendezés folyamatábrájának tervezését. Az elérhetô legjobb technika (BAT – Best Available Technology) összefoglalva azokat a technikákat jelenti, amelyeket a környezetterhelések megelôzése és – amennyiben az nem valósítható meg – csökkentése, valamint a környezet egészére gyakorolt hatás mérséklése érdekében alkalmaznak, és amely a kibocsátások határértékének, illetôleg mértékének megállapítása alapjául szolgál.

A P&ID (piping and instrumentation diagram) séma a (nagyobb) technológiai folyamatok leírására szolgál. Grafikus formában tartalmazza a technológiai összefüggéseket, a résztechnológiák és berendezések egységes jelöléseit. Nevéhez hûen a csôvezetékek összefüggési sémájára épít, és erre „aggatja fel” a technológiai részrendszereket.

Kisüzemi méretű kísérleti reaktor

A projekt célja egyrészt a katalizátor mérgeknek (elsősorban kén és/vagy halogén tartalmú mérgek) ellenálló katalizátorok, másrészt a katalizátor gyártási technológiájának fejlesztése. Az előzetes kísérletek javulást mutattak a katalizátor mérgekkel szembeni ellenállás területén, különös tekintettel a halogén tartalmú mérgekre, így lehetőség van halogénezett szénhidrogének katalitikus oxidációjára is. A fejlesztés során a katalizátor e tulajdonságát fejlesztjük tovább a katalizátor szerkezetének részletes feltárásával, a katalitikusan aktív struktúrák meghatározásával és célzott kialakításával. A katalizátorok gyártására jellemzően néhány nagy nemzetközi cég szakosodott és ezek látják el a vegyipart. A gyártókra jellemző magatartás, hogy a katalizátort önmagában nem értékesítik, csak kompletten, technológiával együtt, így a mérnöki szolgáltató és technológiai kivitelező cégek nem tudnak önálló kezdeményezésként katalitikus technológiákat értékesíteni. Jelen projekt célja, hogy saját gyártmányú környezetvédelmi célú katalizátor kerüljön kifejlesztésre, amellyel lehetőség nyílik katalitikus technológiák értékesítésére. A katalizátor felhasználóinak oldaláról a teljes folyamat gazdaságosságát a regenerálási és a teljes katalizátor cseréjének gyakorisága határozza meg. A katalizátor mérgekkel szembeni ellenállása megnöveli a katalizátorok élettartamát, a regenerálási ciklus gyakoriságát. Éppen ezért, egy megnövelt élettartamú katalizátor csökkenti az üzemeltetési költségeket és gazdaságossá teheti a katalízis használatát olyan helyeken is, ahol ez eddig gazdaságosan nem volt megoldott. Előzetes eredmények alapján, ezt a fajta katalizátort lehetséges olyan módon gyártani, amely nem igényel költséges high-tech eljárásokat, így a gyártási költségeket csökkenteni lehet.

A 3. munkaszakasz elején meghatározták, illetve az 1. és a 2. munkaszakasz eredményeinek figyelembevételével módosították és pontosították a szakasz feladatait.

A fentiek alapján a 3. munkaszakaszban az alábbi feladatokat kellett elvégezni. Kisüzemi méretű katalitikus oxidációs reaktor technológia tervezése. Kisüzemi méretű katalitikus oxidációs reaktor technológia gyártás, kivitelezés, beüzemelés. Katalizátor gyártás kordierit hordozóra. Katalizátorok bevizsgálása, mérések.

Kutatóintézeti feladatok: Kisüzemi méretű kísérleti reaktor P&ID és irányítástechnikai tervezése. Kisüzemi méretű kísérleti reaktor méréstechnikai kialakítása. Kisüzemi méretű kísérleti reaktor irányítástechnikai és folyamatmegjelenítő szoftver készítése. Katalizátor mérgekkel szembeni ellenálló képesség mérési koncepció kialakítása. Kisüzemi méretű katalitikus oxidációs reaktor technológia tervezése.

Technológiai folyamatábra P&ID A P&ID definiálta a technológiai készülékeket, és azt a szükséges mérés és szabályozástechnikai megoldásokat, amelyek a legjobban szolgálják a legyártott katalizátorok

elemzési igényeit, úgy hogy közben a technológia alacsony energia költségű piacképességét is biztosítsa. A technológiai folyamat így a a következő főbb egységekből épült fel. A P&ID véglegesítését és jóváhagyását követően következtek a szakági tervezési folyamatok, úgy mint a gépészeti, a villamos, a méréstechnikai, és az irányítástechnikai kiviteli tervek elkészítése.

Gépészeti tervezés Pd aktív felületű 10-15mm átmérőjű kerámiahordozó katalizátor befogadására alkalmas, 20l hasznos térfogatú fix ágyas saválló reaktor terv, csonkkiosztással. Méretezett, optimalizált hőhasznosító rendszer terv. Méretezett saválló levegő mennyiségmérő és bekeverő csőszakasz terv thermal massflow méterhez. Méretezett saválló bemenő levegő csőszakasz terv befúvó ventillátorhoz 2-200Nm3/h mennyiségre. Saválló mintavételi csonkok méretezése Hőmérséklet eloszlás mérő gépészeti tervei. VOC koncentráció eloszlás mérő gépészeti tervei. Saválló technológiai csővezeték tervek. Automata és kézi elzáró eszközök és csatlakozó szerelvényei. Készüléktelepítési, elrendezési terv anyagkiírás.

Műszeres tervezés A mérőkörök tervezése a következő technológiai mérések megtervezését jelentette: Bemenő mennyiség mérés tervezése thermal massflow méterrel, VOC rezisztenciával, 2,0-200Nm3/h mennyiségre. Bemenő mennyiség szabályozás tervezése a befúvó ventilátor fordulatszámának szabályozásával, frekvencia váltóval, beállítható szűkítés mellett, 2,0-200Nm3/h mennyiségre. Hőmérséklet-eloszlás mérés tervezés katalizátor ágyba benyúló K-típusú hőelemmel, három mérés ponton. VOC koncentráció eloszlás mérés tervezés katalizátor ágyba benyúló mintavételi csonkkal, automata mintavételezéssel és öblítéssel, három mérés ponton. Reaktor bemenő levegő hőmérsékletszabályozás K-típusú hőelemmel, kalorifer teljesítmény szabályozással. Motoros elzáró szerelvény tervezése, a hőhasznosító rendszer bypass ágába. Motoros elzáró szerelvények tervezése >20%ARH beavatkozás esetére. Bemenő levegő szűrő eltömődés távjelzésse.l VOC PID típusú mérőeszköz tervezése 0,1-10000ppm mérendő illékony szerves anyag koncentrációjának mérésére. Hőhasznosító rendszer bemenő és elmenő levegő hőfokmérés K-típusú hőelemmel. VOC LEL típusú mérőeszköz tervezése a robbanási határérték koncentráció kialakulásnak elkerülésére. anyagkiírás

Irányítástechnikai tervezés Az irányítástechnikai tervezés magában foglalta a PLC vezérlés és a HMI rendszer tervezését.

Villamos tápellátó rendszer tervezése A tervezési feladat a technológiai rendszer működéséhez szükséges villamos energia ellátó rendszer tervezését jelentette. Kisüzemi méretű katalitikus oxidációs reaktor technológia gyártás, kivitelezés, beüzemelés.

Technológiai berendezések gyártása A részfeladat elvégzése során elkészítették a katalitikus oxidációs technológia berendezéseit. A technológia szerelvényezése és telepítése is megtörtént.

A munkafolyamat az alábbi részfolyamatokból állt: Technológiai berendezések telepítése 20’ konténeres elrendezéssel. Mintavételi helyek kialakítása. Méréstechnikai eszközök beszerelése. Szelepek kézi és automata elzáró szerelvények beszerelése. Áramlástechnikai eszközök beszerelése.

Technológiai csőszerelés.
Villamos tápellátás szerelése

Kisüzemi méretű katalitikus oxidációs technológia beüzemelése A katalitikus oxidációs technológia gyártási és szerelési munkáival a technológia MC állapotba került, mely mechanikai komplettséget ellenőrizték, jegyzőkönyvezték és a terveken a szerelés közbeni módosításokat átvezették.

Katalizátor gyártás kordierit hordozóra A munkaszakasz során további kísérleti mennyiségű katalizátort gyártottak a véglegesnek ítélt katalizátor gyártási receptúra szerint kordierit hordozóra.

Kisüzemi méretű technológia módosítása

Visszatekintés a kisüzemi méretű technológia beüzemelése és módosítása előtt elvégzett feladatokra. Laboratóriumi körülmények között katalizátorgyártási receptúrákat fejlesztése. Sor került a lehetséges eljárások meghatározására, 5 különböző receptúra alapján laboratóriumi mennyiségű 4-4 charge katalizátort gyártására, amelyeken aktivitásméréseket sikerült végrehajtani. Az aktivitás adatok elemzése után, két optimális receptúrával elindultak a gyártási kísérletek. A katalizátor-gyártás technológiai környezetének megteremtése utána megtervezték a laboratóriumi kísérleti katalitikus oxidációs reaktor technológiát. Megépítették, beüzemelték az elgondolásaink szerinti kísérleti labor-reaktort. A két receptúra alapján gyártottak katalizátort, amelyeken 3 féle VOC szennyezéssel aktivitásokat mértek. Az adatok alkalmasak voltak a katalizátorgyártási receptúra véglegesítésére, majd lefektették a kisüzemi méretű telepíthető berendezés technológiai koncepcióját. Módosították és pontosították a harmadik munkaszakasz feladatait az eredmények figyelembevételével, így megtervezték a kisüzemi méretű katalitikus oxidációs reaktort. Legyártották, összeállították az oxidációs kisüzemi reaktort. Szükséges mennyiségű katalizátort gyártottak hozzá kordierit hordozóra. Ezután bevizsgálások és mérések sorozatai következtek.

Az elvégzett feladatok az alábbiak voltak: Kisüzemi méretű kísérleti reaktor P&ID és irányítástechnikai tervezése. Kisüzemi méretű kísérleti reaktor méréstechnikai kialakítása. Kisüzemi méretű kísérleti reaktor irányítástechnikai és folyamatmegjelenítő szoftver készítése. Katalizátor mérgekkel szembeni ellenálló képesség mérési koncepció kialakítása. Kisüzemi méretű katalitikus oxidációs reaktortechnológia-gyártás, kivitelezés, beüzemelés következett, majd a technológia szerelvényezése és telepítése, technológiai csőszerelés, villamos tápellátás szerelése, mérés- és irányítástechnikai szerelés, alkalmazói szoftverek. Kisüzemi méretű katalitikus oxidációs technológia beüzemelése: katalizátor gyártás kordierit hordozóra katalizátorok bevizsgálása, mérések aktivitás mérések élettartam mérések halogénezett VOC-k katalizátor mérgekkel szembeni bevizsgálása, mérések és kéntartalmú VOC-k katalizátor mérgekkel szembeni ellenálló képesség mérések. A fentiek és a pályázati ütemterv alapján a negyedik munkaszakaszban az alábbi feladatokat végeztük el: Kisüzemi méretű katalitikus oxidációs technológia kísérleti helyszíni telepítése, beüzemelése, próbamérések, Kisüzemi méretű katalitikus oxidációs technológiai módosítások tervezése, Kisüzemi méretű katalitikus oxidációs technológiai módosítások kivitelezése, beüzemelése, beszabályozása Katalizátorgyártás, Katalizátorok bevizsgálása, mérések,

Kisüzemi méretű katalitikus oxidációs technológia kísérleti helyszíni telepítése, beüzemelése, próbamérések Kisüzemi méretű katalitikus oxidációs technológia helyszíni telepítése A berendezést a megfelelő előkészítések, csomagolások után a helyszínre szállították és letelepítették, és üzemkész állapotba hozták. Az átemelő szivattyúház és a technológiai berendezésünk közt megépítették a csővezeték rendszert és azt csatlakoztatták a berendezésre. Sor került a kisüzemi méretű katalitikus oxidációs technológia helyszíni beüzemelésére és a kisüzemi méretű katalitikus oxidációs technológia hőhasznosító rendszerének átalakítására. Végül a kisüzemi méretű technológia módosítását követően, a mérési eredmények alapján, a fentiekben leírt módon újabb adag legyártott katalizátorral feltöltött reaktorral elkezdték a kisüzemű méretű telepíthető berendezés üzemi körülmények közötti újbóli működésének előkészítését.

KATALIZÁTOR FEJLESZTÉSE LEFEDETT SZENNYVÍZMEDENCÉK ELSZÍVOTT LEVEGŐJÉNEK TISZTÍTÁSÁRA Kutatás-Fejlesztés az OLP-TECH Kft-nél.

AZ OLPTECH Kft. szakmai múltjából kiindulva olyan környezetvédelmi szempontból hasznos prototípus berendezést kívánt létrehozni, amely oldószeres technológiák zárt tereinek levegőjében megjelenő illékony szerves anyagok energiahatékony megsemmisítésére alkalmas. Ezt a célt fixágyas katalitikus oxidációs reaktorral akarta megvalósítani. A katalitikus oxidációs eljáráshoz olyan kerámia bázisú nemesfém katalizátort fejlesztett, amely az illékony szerves anyagok széles spektrumára alkalmazható, ugyanakkor katalizátor mérgekkel szemben nagy ellenállóságot mutat, ezáltal hosszú élettartamú.

A fejlesztési folyamat során a következő meghatározó fejlesztési feladatokat lettek elvégezve:

 • Laboratóriumi körülmények között katalizátorgyártási receptúrák fejlesztése.
 • A lehetséges eljárások meghatározása, 5 különböző receptúra alapján.
 • Laboratóriumi mennyiségű 4-4 charge katalizátort legyártása, ezeken aktivitásmérések elvégzése.
 • Az aktivitás adatok elemzése, két optimális receptúr kiválasztása, amelynek alapján a gyártási kísérletek lefolyhatnak.
 • A katalizátor gyártás technológiai környezetének megteremtése.
 • A laboratóriumi kísérleti katalitikus oxidációs reaktor technológia megtervezése.
 • A kísérleti labor-reaktor megépítése és beüzemelése.
 • A két optimálisnak ítélt receptúra alapján katalizátor gyártása, ezeken háromféle VOC szennyezéssel aktivitások mérése.
 • A mért adatok alapján a receptúrákon módosítása majd a kisüzemi méretű telepíthető berendezés technológiai koncepciójának lefektetése.
 • A laboratóriumi berendezésen katalizátor élettartam vizsgálatokat elvégzése különböző VOC szennyezésekkel.
 • A kisüzemi méretű katalitikus oxidációs reaktor megtervezése.
 • Az oxidációs kisüzemi reaktor legyártása, összeállítása és beüzemelése.
 • A beüzemelési és működtetési próbákat követően a kisüzemi reaktoron a szükséges módosítások elvégzése.
 • A laboratóriumi berendezéssel, klór és kén tartalmú szennyezésekkel, katalizátor mérgekkel szembeni ellenállóképesség-mérések elvégzése.
 • Az optimalizált receptúrákhoz a katalizátorgyártó berendezéseket. megtervezése majd legyártása.
 • Katalizátort gyártása hordozó optimalizálást követően.
 • Terepi üzemi körülmények között működési és mérési tesztek elvégzése.

A kutatás-fejlesztés folyamán a következő eredmények jöttek létre:<

 • Az illékony szerves anyagok széles spektrumának megsemmisítési hatékonyságának mérésére alkalmas laboratóriumi kísérleti katalitikus oxidációs reaktor és technológia,
 • Az illékony szerves anyagok széles spektrumának megsemmisítésére alkalmas kisüzemi katalitikus oxidációs reaktor és technológia,
 • Katalizátorgyártó kisüzem,
 • Hosszú élettartamú, magas aktivitású, katalizátor mérgekkel szemben nagy ellenállóságot mutató katalizátor és gyártási receptúra.

Kapcsolat

logo

Olp-Tech Kft.

+36-46-331-574

3534 Miskolc, 
Kerpely Antal út 35.